Polityka Prywatności

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W AT AutoTransport popieramy wszystkie działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych i podnoszenie świadomości w tym zakresie. W związku z powyższym przesyłamy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Działając za AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI zwanym dalej AT AutoTransport, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI – jako administratora – Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umów i usług oferowanych przez AT AutoTransport, a także w celach marketingowych.

AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI z siedzibą Postępu 16, 05-506 Kolonia Lesznowola  NIP: 951 108 76 91.
 2. AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez AT AUTOTRANSPORT  do celów archiwalnych dotyczących informacji o Klientach obsłużonych przez AT AUTOTRANSPORT (w tym przechowywania referencji od Klientów), a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem.
  Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI w celach marketingowych własnych produktów i usług, a także w celu udostępnienia ich innym podmiotom.
 3. AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania negocjacji handlowych zmierzających do podpisania umowy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez AT AUTOTRANSPORT  zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych i historycznych.
  Firma będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach, usługach, zawodach).
 4. AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane do wystawienie faktury (Imię i Nazwisko, adres zamieszkania mailowy, nr telefonu, nr. konta bankowego z którego wykonywany jest przelew, a w przypadku firm dodatkowo: NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy, regon) natomiast do ubezpieczenia dodatkowo (data urodzenia lub PESEL).
 5. Przetwarzanie przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI wskazanych wyżej kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Firma mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.
 6. Przetwarzanie przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI. wskazanych wyżej danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. do prowadzenia z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do ewentualnego podpisania i następnie realizacji zawartej z Państwem umowy lub umów, na jedną lub kilka usług oferowanych przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI, a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez AT AUTOTRANSPORT.
 7. Przetwarzanie przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI wskazanych wyżej kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.
 8. Posiadane przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 9. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione w części lub całości przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI są: pracownicy, współpracownicy AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI, biuro rachunkowe i księgowe, administrator strony internetowej, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI. w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 10. AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 11. AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów). AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 12. AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod adresem e-mail: office@atauto.pl
 13. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie prowadzenia negocjacji handlowych, a także świadczenia usług przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI. O fakcie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI poinformuje Państwa niezwłocznie po cofnięciu takiej zgody.
 14. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail : office@atauto.pl stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie: < br /> „Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych”.
 15. AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e-maila o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do mnie przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
  Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny.
  Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI Państwa danych do celów statystycznych i marketingowych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Niniejszy e-mail lub pismo jest również formą realizacji przez AT AUTOTRANSPORT LECH GAWRYCHOWSKI , jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.